හරි ඉතින් අද කියන්න හදන Download Manger එක ඔයාලට නොමිලේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොද Download Mange එකක් carck පාවිචි කරලා අමාරුවෙන් වැටෙනවට වඩා. alternative software එකක් බාවිතා කරන එක ඔයාගේ පරිගණකයට හොදයි වැඩි විස්තර කථා නොකර පහළ වීඩියෝව බලන්න.

උපුටා ගැනීම : https://aluthsl.com/

Leave a Reply